TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5 TEST6 TEST7TEST8 TEST9TEST10
edebi sanatlar islamiyet öncesi halk edebiyatı tanzimat edebiyatı milli edebiyat cumhuriyet dönemi edebi
akımlar
Türk yazarlar Batı yazarları


     Ana Sayfa
     sitemiz hakkinda
     halk edebiyati1
     halk edebiyati2
     halk edebiyati3
     divan 1
     divan2
     tanzimat1
     tanzimat2
     servet-i fünun1
     yunan edebiyatı
     günün sorusu
     bati akimlari
     milli edebiyat
     cumhuriyet
     test cözün
     => milli edb. test
     => servet-i fünun test
     => batı akımları test
     => islamiyet ön. test
     => divan test
     => tanzimant test
     => halk edb. test
     => Yazı türleri testi
     => cumhuriyet testi
     anket
     video
     roman özetleri
     Yeni sayfanın başlığıöss edebiyat - batı akımları test


1. Birden fazla akıma tepki olarak doğan bu akım, 1830'lu yıllarda ortaya çıkmıştır. Temel kuramı "sanat sanat içindir" diye özetlenebilir. Aslında realizmin katı toplumculuğu ve gerçekçiliğine bir karşı çıkıştır. Daha çok şiirde kendini gösterir. Sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. Bu akımın etkisindeki edebi eserlerde ölçülü ve nesnel bir anlatım, teknik kusursuzluk ve kesin betimlemeler kullanılır. Bu akıma bağlı şairlerin şiirleri için "biçimciliği amaçlayan" şiir de denebilir. Zengin bir dil, zengin bir biçim, zengin ve yoğun bir duygusallık işlenir. Theophille Gautier'in şiirlerini, Theodore de Banville, Leconte de Lisie izlemiştir. Bu akım, edebiyat tarihinde Leconte de Lisle ile özdeşleştirilir.
Bu parçada aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisinden söz edilmektedir?

A) Romantizm B) Sürrealizm C) Pamasizm D) Klasisizm E) Sembolizm

2.....şair ya da romancı edebiyat dilindeki alışılmış ve kalıplaşmış birtakım kelimeleri kullanmak yerine olayları, duyguları ve düşleri günlük konuşma diliyle anlatmayı daha üstün tutmuştur. Coşku, lirizm, hayal ön plandadır. Bu akım, tiyatroda dram türünün doğmasını sağlamıştır.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Romantizmde B) Sürrealizmde C) Realizmde D) Klasisizmde E) Natüralizmde

3. Klasisizmin temsilcileri ve yapıtlarıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Moliere - Kibarlık Budalası
B) La Fontaine - Fabllar
C) La Bruyere - Karakterler
D) Victor Hugo - Üç Silahşörler
E) Racine - Iphigenie

4. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin temsilcilerinden biri değildir?

A) Gustave Flaubert
B) Victor Hugo
C) Goethe
D) Schiller
E) Puşkin

5. (I) Romantizm, realizmin fotoğrafçı gerçekçiliğine tepki olarak doğmuş bir akımdır. (II) Romantizm, doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bireye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne, kişiselliğe önem verir. (III) Romantizmin en önemli habercisi Fransız filozof ve yazar Jean Jacques Rous-seau'dur. (IV) Yine İngiltere'de William Blake, Almanya'da Friedrich Hölderlin, Johann Wolfgang Von Goethe, Fransa'da Chateaubriand ve Madame de Stael romantizmin ilk temsilcileridir. (V) Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Alfred de Musset romantik akımın önemli yazarlarıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)l.      B) II.     C) III.      D) IV.      E) V.

6. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özelliklerinden biri değildir?

A) Duygu, coşku ve hayale geniş biçimde yer verme
B) Konuları işlerken iyi - kötü, güzel - çirkin... gibi karşıtlıkları önemseme
C) Sanatı, toplum için bir mücadele aracı olarak görme
D) Ulusal ve dinsel konuları ön plana çıkarma
E) Konuşma dili yerine sanatlı ve yapay bir dil kullanma

7. I. Her yapıt, akıl ve sağduyuya dayanmalıdır.
II. İnsan doğasına ve iç dünyasına saygı gösterilmelidir.
III. Duygu ve hayallere önem verilmelidir.
IV. Söyleyişte yetkinliğe ulaşmaya özen gösterilmelidir.
V. Tiyatro yapıtları, "üçbirlik" kuralına uygun yazılmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi, klasisizmin özelliklerinden değildir?

A)l.            B) II.        C) III.         D) IV.         E) V.

8. Bu akım, 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkmış ve 20. yüzyıl edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. Bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatmayı amaçlar. Geleneksel Fransız şiirini hem teknik hem de tema açısından belirleyen katı kural¬lara bir tepki olarak başlayan ve şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış bir hitabetten kurtarmayı, insan yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeyi amaçlayan sanatçılar, dile getirilmesi güç sezgi ve izlenimleri canlandırmaya çalışmışlardır.
Bu parçada aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisinden söz edilmektedir?

A) Romantizm B) Sürrealizm C) Realizm D) Klasisizm E) Sembolizm

9. Edebiyat tarihinde her akımın derli toplu görüşlerini ortaya koyan bir sanatçı olmuştur. Bu.............. için de geçerlidir. Cromwell adlı oyunun önsözünde .................... bu akımın prensiplerini açıkça yazmıştır.
Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) romantizm - Balzac
B) realizm - G. Flaubert
C) romantizm - V. Hugo
D) klasisizm - Racine
E) realizm - Tolstoy

10. 19. yüzyıl ortalarında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Nasıl ki romantizm klasisizme bir başkaldırı niteliğinde ise...............de hem klasisizme hem de romantizme bir başkaldırıdır. Yapılmak istenen, sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmak, çağdaş eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmekti. Bu akıma bağlı sanatçıların amacı, günlük yaşamın önyargısız, bilimsel bir tutumla incelenmesi ve nesnel bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır.
Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) Sembolizm B) Empresyonizm C) Realizm D) Dadaizm E) Fütürizm

11. (I) Klasisizm, edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. (II) Yeniden doğuş diye adlandırılan Rönesans döneminde gelişmiştir, (III) Bu akımın izleri bir önceki dönemde Rebeláis ve Montaigne'de, hatta Aristoteles'tedir. (IV) Klasisizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, güzellik, görkemliliktir. (V) Bu akımın en ünlü temsilcileri V. Hugo, Stendhal ve Goethe'dir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır
?

A)l.       B) II.      C) III.        D) IV.      E) V.

12. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özelliği değildir?

A) Yunan, Latin edebiyatları yerine çağdaş edebiyatlar örnek alınmıştır.
B) Klasisizmde ihmal edilen dış doğa, romantizmde önem kazanmıştır.
C) Üslup kapalı ve süslüdür, çoğu kez duygu yüklüdür ve şairane bir anlatım benimsenmiştir.
D) Olayların anlatımında tesadüflere ve ola¬ğanüstülüklere sıkça yer verilmiştir.
E) "Sanat, sanat içindir." görüşü ile hareket edilmiştir.

13. Bu akım realizmin ileri bir aşamasıdır. Pozitivizme, determinizmin eklenmesiyle oluşmuş bir edebi anlayıştır. Akımın sanatçıları gerçeği yansıtırken daha bilimsel olmayı, bilim ve doğadaki yasaları toplumsal ve bilimsel yaşama uydurmaya çalışmışlardır. Sanatçılar gerçeği yansıtırken daha çok olumsuz çevreleri, tipleri ele almışlar ve toplumsal olaylar, kişi davranışlarından oluşumların mutlak bir nedeni olduğuna inanmışlardır. Akımın kuramcısı, Emile Zola'dır.
Yukarıda özellikleri verilen akım, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Natüralizm B) Parnasizm C) Sembolizm D) Klasisizm E) Romantizm

14. Dünyanın en büyük romancılarından olan Balzac, realizmin kurucularındandır. I"İnsanlık Komedyası" genel başlığı altında II topladığı romanlarını değişik bölümlere ayırmıştır. III.Goriot Baba, Vadideki ZambakIV Kırmızı ve Siyah gibi ünlü romanları vardır. V
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?

A)l.      B) II.       C) III.      D) IV.       E) V.

15. Sanatçı dediğin taraf tutmaz, yargılamaktan kaçınır. Bir bilim adamı gibi davranır. Nasıl bilim adamı incelediği olay, ele aldığı olgu karşısında tarafsızsa, nasıl duygularından arınmışsa sanatçı da öyledir. Sanatçı romanının konularını gerçek yaşamdan almalıdır. Üslup doğal, sağlam, yalın ve yapmacıksız olmalıdır.
Bu görüşleri savunan bir yazar, aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin temsilcisi olabilir?

A) Natüralizm B) Parnasizm C) Sembolizm D) Klasisizm E) Romantizm

16. (I) Sembolizm, 19. yüzyılın son çeyreğinde parnasizme tepki olarak doğmuştur. (II) Her şeyi rüyadaymış gibi görmek, açıklık ve belirginlikten uzak durmak, sembolizmin en önemli özelliğidir. (Ill) Sembolist şiirde önemli olan, şairin toplumsal olayları, sosyal sorunları işlemesi ve bunlara çözümler önermesidir. (IV) Sembolistlere göre şiir anlaşılmak için değil, duyulmak içindir. (V) Sembolizmde dil, herkesin anlayabileceği seviyede değildir, oldukça ağırdır.
Yukarıdaki parçada numaranmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)l.          B) II.       C) III.        D) IV.       E) V.

17. Aşağıdakilerin hangisinde klasisizme bağlı sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) Fenelon - Boileau - Moliere
B) Racine - Goethe - Lamartine
C) Alfred de Vigny - Corneille - Bossuet
D) Shelly - Lord Byron - Puşkin
E) Alexandre Dumas - Lamartine - V. Hugo

18.

I. Şiirde "musiki" çok önemsenmiştir.
II. Dil, sembol ve mecazlarla doludur, anlatım kapalıdır.
III. "Sanat için sanat" ilkesi benimsenmiştir.
IV. Klasik şiir anlayışında önemli yer tutan kafiye önemsenmemiştir.
Yukarıda belli özellikleri verilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fütürizm B) Sürrealizm C) Dadaizm D) Egzistansiyalizm E) Sembolizm

19. Aşağıdaki sanatçı - edebiyat akımı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ahmet Haşim - Sembolizm
B), Namık Kemal - Romantizm
C) Halit Ziya Uşaklıgil - Realizm
D) Şinasi - Klasisizm
E) Ahmet Vefik Paşa - Natüralizm

20. Aşağıdakilerden hangisi romantizmle sembolizmin ortak bir özelliğidir?

A) Duygular mecazlarla, sembollerle anlatılmıştır.
B) Duygu ve hayallere geniş ölçüde yer verilmiştir.
C) Toplum sorunlarından uzak durulmuş, "sanat için sanat" anlayışı benimsenmiştir.
D) Doğa, göz alıcı tasvirlerle anlatılmış; uzak ülkelerin tasvirine geniş yer verilmiştir.
E) Sanat, toplum sorunlarına çözüm bulmada bir mücadele aracı olarak görülmüştür.

21. 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur. Olguculuğun etkisi altında "hayal"i ve "duygu"yu yenme akımıdır. Hayal ve duygu atılınca yapılması gereken; gözlem, araştırma, inceleme gibi bilim yöntemlerine önem vermektir.
Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm B) Natüralizm C) Realizm D) Sembolizm E) Sürrealizm

22. Aşağıdakilerden hangisi, gözleme dayalı gerçeklere önem veren sanatçılardan biri değildir?

A) H. de Balzac
B) Lamartine
C) H. Byle Stendhal
D) G. Flaubert
E) C. Dickens

23. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Yapıtlarda konular, insan doğasına uygundur.
B) İşlenen konuların "gerçek" olmasından çok "gerçeğe benzer" olmasına dikkat edilmiştir.
C) Taklitçilik yerine "yaratıcılık" önem kazanmış, ihmal edilen lirik şiire yeniden değer verilmiştir.
D) Eski Yunan ve Latin edebiyatları örnek alınmıştır.
E) Sanatçılar yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlemişler.

24. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi klasisizmin temsilcilerinden biri değildir?

A) P. Corneille
B) J. Racine
C) La Bruyere
D) Schiller
E) Fenelon

25. Aşağıdaki yargılardan hangisi parnasizmin özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirde ozan, kişiliğini gizlemiştir.
B) Yunan ve Latin kültürüne, mitolojiye ye¬niden dönülmüştür.
C) Felsefi düşünceler, bilim ve fenle ilgili görüşler işlenmiştir.
D) Önemli olan her şeyi anlatmak değil, sezdirmektir.
E) Toplumsal konular önemsenmemiş, şiirin biçimsel güzelliği yeterli sayılmıştır.

Cevap Anahtarı: 1) C 2)A 3)D 4)A 5)A 6)E 7)C E 9)C 10)C 11)E 12)E 13)A 14)E 15)A 16)C 17)A 18)E 19)E 20)B 21)C 22)B 23)C 24)D 25)D

Bugün 49783 ziyaretçi (67737 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=