TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5 TEST6 TEST7TEST8 TEST9TEST10
edebi sanatlar islamiyet öncesi halk edebiyatı tanzimat edebiyatı milli edebiyat cumhuriyet dönemi edebi
akımlar
Türk yazarlar Batı yazarları


     Ana Sayfa
     sitemiz hakkinda
     halk edebiyati1
     halk edebiyati2
     halk edebiyati3
     divan 1
     divan2
     tanzimat1
     tanzimat2
     servet-i fünun1
     yunan edebiyatı
     günün sorusu
     bati akimlari
     milli edebiyat
     cumhuriyet
     test cözün
     => milli edb. test
     => servet-i fünun test
     => batı akımları test
     => islamiyet ön. test
     => divan test
     => tanzimant test
     => halk edb. test
     => Yazı türleri testi
     => cumhuriyet testi
     anket
     video
     roman özetleri
     Yeni sayfanın başlığıöss edebiyat - cumhuriyet testi


1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.

B) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve subjektiftir.

C) Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.

D) 1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir .

E) Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özellikleri arasında yer almaz?

A) Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır.

B) Ölçü, uyak ve sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri tümüyle reddetmişlerdir.

C) Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi olmuştur.

D) Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.

E) Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.

3. Aşağıdakilerin hangisinde Garip Akımı’nın temsilcileri bir arada verilmiştir?

A) Orhan Veli KanıkOktay Rifat HorozcuMelih Cevdet Anday

B) Orhan Veli Kanık – Cemal SüreyaEdip Cansever

C) Faruk Nafiz ÇamlıbelNecip Fazıl KısakürekEce Ayhan

D) Ziya Osman Saba - Melih Cevdet Anday – Yahya Kemal

E) Ahmet Muhip DıranasAhmet Kutsi Tecer - Edip Cansever

4. 1930’lu yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ilkesini benimsediler. Hececilerin elinde tıkanan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Cevdet Kudret, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır gibi tanınmış sanatçılardan oluşmuş bu grup şiirimize istedikleri gibi bir yenilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı.

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yedi Meşaleciler             B) Birinci Yeniler     C) İkinci Yeniler

D) Fecr- i Ati topluluğu       E) Beş Hececiler

5.Aşağıdaki eserlerden hangisi Yaşar Kemal’e ait değildir?

A) İnce Memed      B) Yer Demir Gök Bakır         C) Ağrı Dağı Efsanesi

D) Sarı Sıcak         E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü

6. “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Batı şiiriyle eski Türk şiirini bir noktada buluşturmayı başarabilmiştir.Şiirlerinde Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kalmıştır. Türk musikisine, İstanbul’a hayrandır. “Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla” en tanınmış eserleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı     B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu   C) Tevfik Fikret

D) Mehmet Akif Ersoy        E) Faruk Nafiz Çamlıbel

7. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Reşat Nuri Güntekin – Şıpsevdi

B) Orhan Veli Kanık – Vazgeçemediğim

C) Kemal Tahir – Devlet Ana

D) Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları

E) Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

8. Cumhuriyet Dönemi’nin tanınmış şairlerindendir. Fransız Sembolist Baudeleire’in etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığını ve akıcılığını bulmak mümkündür. Hece ölçüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. “Ömrümde Sükut”, “Düşten Güzel” , “Sonrası” en tanınmış şiir kitaplarıdır.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. Cevdet Anday          B) Enis Behiç Koryürek      C) Yahya Kemal Beyatlı

D) Cahit Sıtkı Tarancı     E) Ahmet Haşim

9. Çeşitli gazetelerde başyazrlık yaptı.Daha çok gezi ve anı türlerinde eserleri vardır. Yazılarıyla Milli Mücadele’yi destekleyen yazar, Atatürk devrimlerinin de savunucusu olmuştur. “Çankaya”, “Zeytin Dağı” , “Ateş ve Güneş” , “Baş veren İnkılapçı” eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim        B) Sait Faik Abasıyanık     C) Sabahattin Eyuboğlu

D) Falih Rıfkı Atay      E) Memduh Şevket Esendal

10. “Kırgızistan Türk edebiyatının dünyaca tanınmış yazarıdır. Dünyada en çok okunan romancılar arasında yer alır. Eserlerinde doğa, aşk ve vatan sevgisi geniş yer tutar. İlhamını Manas ve diğer Kırgız destanlarından ve efsanelerinden alır. “Cemile” adlı romanı dünyada bütün zamanların en çok okunan aşk romanı seçilmiştir. Sanatçıya Sovyetler Birliği’nde en değerli edebiyat ödülü sayılan Lenin Ödülü verilmiştir.”

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cengiz Aytmatov       B) İsmail Gaspıralı          C) Ata Atacanoğlu

D) Aybek         E) Abdurrahim Dede

11. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni topluluğu için söylenemez?

A) Servet-i Fünun edebiyatına karşı bir tepki olarak doğmuştur.

B) Görünümü, eşyayı, insanı Gerçeküstücülerden daha da aşırıya giderek soyutlamışlardır.

C) Söyleyişe anlamdan daha fazla önem vermişlerdir.

D) Şiirde felsefi yaklaşımlara yer verilmemiştir.

E) Ölçü, kafiye ve biçim unsurlarıyla ahenk sağlamak yerine musiki ve anlatım zenginliği ön plana çıkarılmalıdır.

12. Attila İlhan’ın öncülüğünü yaptığı bir akımdır. Garip şiir akımının tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bu akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.

Yukarıda sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangidir?

A) Maviciler                B) İkinci Yeniler        C) Beş Hececiler

D) Yedi Meşaleciler     E) Fecr- i Ati topluluğu

13. … ,deniz edebiyatımızın ünlü hikaye ve romancısıdır.

Edebiyatımızda deniz çığırını açmış, sürgün olarak gittiği Bodrum’da deniz insanlarını, Bodrum’u ,Ege denizinin efsanelerini, Akdeniz savaşlarını, lirik bir dille anlatmıştır.Onun eserlerinde denizle ilgili her şeyi bulmak mümkündür.

Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevat Şakir Kabaağaçlı          B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Memduh Şevket Esendal            D) Falih Rıfkı Atay       E) Haldun Taner

14. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser karşısındaki sanatçıya ait değildir?

A) Dostlar Beni Hatırlasın – Aşık Veysel

B) İnce Memed – Yaşar Kemal

C) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım – Haldun Taner

D) Rahatı Kaçan Ağaç – Melih Cevdet Anday

E) Kaldırımlar – Ahmet Kutsi Tecer

15. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Kanlı Topraklar         B) Yorgun Savaşçı      C) Otuz Beş Yaş

D) Huzur                       E) Yaprak Dökümü

16. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat’ın konu ve öz bakımından devamı niteliğindedir.

B) Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki olarak doğmuştur.

C) Türk hikaye ve romanı 1930’dan sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelir.

D) “Hayat” dergisi 1926’da Cumhuriyet ideolojisini yaygınlaştırmak göreviyle çıkarılmıştır.

E) Birinci Yeniler, ölçü, uyak ve sanatlı söyleyişi tümüyle reddetmiştir.

17.

I. Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini önek almıştır.

II. Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak şiirimize biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.

III. Garip şiiri temsilcileri , konuşma dilinin doğallığından yararlanmışlardır.

IV. İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.

V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV          E) V

18. Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?

A) Orhan Veli – Birinci Yeni

B) Cevdet Kudret – İkinci Yeni

C) Kenan Hulusi Koray – Yedi Meşale

D) Melih Cevdet Anday – Birinci Yeni

E) Edip Cansever – İkinci Yeni

CEVAP ANAHTARI: 1. B 2. D 3.A 4. A 5. E 6. A 7. A 8. D 9. D 10. A 11. A 12. A

13. A 14. E 15. C 16. B 17. D 18B
                                                                        
 ERCAN AKPINAR

Bugün 49783 ziyaretçi (67724 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=