TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5 TEST6 TEST7TEST8 TEST9TEST10
edebi sanatlar islamiyet öncesi halk edebiyatı tanzimat edebiyatı milli edebiyat cumhuriyet dönemi edebi
akımlar
Türk yazarlar Batı yazarları


     Ana Sayfa
     sitemiz hakkinda
     halk edebiyati1
     halk edebiyati2
     halk edebiyati3
     divan 1
     divan2
     tanzimat1
     tanzimat2
     servet-i fünun1
     yunan edebiyatı
     günün sorusu
     bati akimlari
     milli edebiyat
     cumhuriyet
     test cözün
     => milli edb. test
     => servet-i fünun test
     => batı akımları test
     => islamiyet ön. test
     => divan test
     => tanzimant test
     => halk edb. test
     => Yazı türleri testi
     => cumhuriyet testi
     anket
     video
     roman özetleri
     Yeni sayfanın başlığıöss edebiyat - milli edb. test


1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden biri değildir?
A) Yerli   kaynaklara,   halkın   sorunlarına önem verme
B) Şiirde hece ölçüsünü benimseme
C) Klasisizm akımına uygun ürünler verme
D) Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanma
E) Yazı dilini konuşma diline yaklaştırma

2. Bu romanda okurun ilgisini çekecek neler yok ki!.. Batı ülkelerinde pek rastlanmayan o mahalle ruhu, Osmanlı İmparatorluğu'nda zorbalık rejiminin en yüksek biçimini aldığı dönemin portresi; II. Abdülhamit sarayının içyüzü, Jön Türkler, ortaoyununun ve karagözün Türk toplumundaki estetik değerleri, eski düğünler... Ve nihayet sevgiyi esas alan tasavvuf... Mevlevi Şeyhi Vehbi Dede'nin müziği ile İtalyan Peregri'nin temsil ettiği Batı müziği... Roman kahramanı Rabia Peregrini'yi değil, musikiyi sever aslında. Hiçbir tarih, hiçbir sosyoloji, hiçbir ekonomi kitabı bundan yüz yıl önceki İstanbul'u bu kadar gerçeğe uygun anlatamaz, canlandıramaz.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mai ve Siyah       B) Şıpsevdi C) Sinekli Bakkal    
D) Kiralık Konak       E) Kırık Hayatlar

3. Aşağıdakilerden hangisinde Ömer Seyfettin'le ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Türkçenin sadeleşmesine katkıda bulunmuş, milli bir edebiyatın doğması için çaba göstermiştir.
B) Sağlam bir öykü tekniği oluşturamamış, bu yüzden çok eleştirilmiştir.
C) Bazı öykülerinde tarihten, efsane ve menkıbelerden yararlanmıştır.
D) Öykülerinde çok yalın bir dil kullanmış, süslü anlatımdan kaçınmıştır.
E) Öykülerinde çocukluk anılarına ve yaşa­dığı olaylara da yer vermiştir.

4. O, Fecr-i Ati'ye mensup olmakla beraber, dil bakımından onlardan ayrılır. Meşrutiyet devriminden sonra Servet-i Fünun'da çıkan hikayeleriyle özlediğimiz Türkçenin en güzel örneklerini vermiştir. Hikayelerinde üslupçuluk özentisi bulunmadığı gibi, gereksiz bir sanat cilvesi de yoktur. Onda, harcadığı emeği okuyucudan saklamasını ustalıkla beceren, gerçek bir sanatçı kimliği vardır. Hikayelerinin dili, tam anlamıyla bir İstanbul Türkçesidir.
Bu parçada, aşağıdaki sanatçılardan hangisi tanıtılmaktadır?
A) Refik Halit Karay
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ömer Seyfettin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

5.  Aşağıdakilerden hangisinde Anadolu kö­yüne yönelik ürünler bir arada verilmiştir?
A) Zehra, Eylül, Kırık Hayatlar
B) Sergüzeşt, Araba Sevdası, Nimetşinas
C) İnce Memet, Kalp Ağrısı, Yaprak Dökümü
D) Yorgun Savaşçı, Küçük Ağa, Ateşten Gömlek
E) Karabibik, Küçük Paşa, Yaban

6. Yakup Kadri bir dizi romanıyla toplumumuzun Tanzimat'tan günümüze kadar geçirdiği aşamaları anlatır. Sanatçı Bir Sürgün'de II. Abdülhamit'e başkaldıran Jön Türklerin durumunu..........adlı eserinde Tanzimat'tan I.Dünya Savaşı'na değin yetişen üç kuşağın çatışmasını, Hüküm Gecesi'nde II. Meşrutiyet döneminin parti kavgalarını......... ise Bektaşi tekkelerinin görünümünü başarıyla yansıtır.
Bu parçadaki boş yerlere, sırasıyla getirilebilecek eserler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Sodom ve Gomore, Yaban
B) Hep O Şarkı, Erenlerin Bağından
C) Kiralık Konak, Nur Baba
D) Bir Sürgün, Panaroma
E) Panaroma, Sodom ve Gomore

7.
I.   Yahya Kemal
II. Ahmet Haşim
III. Mehmet Akif
IV. Tevfik Fikret
V. Cenap Şehabettin
Bu sanatçılardan hangileri tüm şiirlerinde yalnızca aruz ölçüsünü kullanmışlardır?
A) I., II. ve III.           B) II. III. ve V.         C) I., IV. veV.    
D) II., III. ve IV.         E) III., IV. veV.

8. Biçim olarak belli bir kalıba bağlı kalmayan sanatçı, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış; onda aruz sesini bulmaya başlamıştır. Şiirlerinde sosyal gerçeklere, toplum sorunlarına yer vermez; sessizlik, dinginlik arar. Bunu da rüyalarda ve musikide bulur. Şiirlerinde toplum değil, "ben" vardır; dış dünya değil, bilinçaltı daha çok yer tutar.
Bu parçada, aşağıdaki sanatçıların hangi­sinden söz edilmektedir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar      B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Cahit Sıtkı Tarancı             D) Faruk Nafiz Çamlıbel    E) Orhan Seyfi Orhon

9. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin'in ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
B) Türkçülük düşüncesine yönelik çalışma­lar yapmaları
C) Genç Kalemler dergisini birlikte çıkar­maları
D) Edebiyata Servet-i Fünun topluluğunda başlamış olmaları
E) Yalnızca öykü türünde eser vermeleri

10.     
 Şu anda dışarıda yağmur yağıyor
 Ve bulutlar geçiyor aynadan
 Ve bugünlerde Melih Ve ben
 Aynı kızı seviyoruz
Bu parça, aşağıdaki edebiyat topluluk ya da eğilimlerinden hangisinin sanat anlayışını yansıtmaktadır?
A) Garipçiler           B) Yedi Meşaleciler       C) Beş Hececiler
D) II. Yeniciler        E) Milli Edebiyatçılar

11. O, şiirden benzetmeyi, eğretilemeyi mecazları kaldırmanın gerekliliğini savunur. Şiirden ölçüyü atar, "anlam"ı şiirin temeli kabul eder. O, bir şiir ihtilalcisidir. "Edebiyat yapma hüneri"ne karşıdır. Türk şiirini, şairanelikten, yıpranmış kalıplardan, benzetmelerden kurtarmış; yalın halk dilini, gündelik sözleri, yergileri, esprili bir istifle şiirlerinde kullanmıştır. Japonların ulusal şiir biçimi olan "haika"lar şiirimize onunla girmiştir.
Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Tevfik Fikret
C) Orhan Veli Kanık
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

12. Hece ölçüsüyle yazdığı tüm şiirlerinde bir kuruluk görülse de Türk şiirinin yerlileşmesine önayak olan bir şair olarak Türk edebiyatındaki yerini almıştır. "Milli Şair" sıfatı ile anılan sanatçımız, şiirlerini yalın bir dille yazmıştır.
Bu sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Arif Nihat Asya
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Necip Fazıl Kısakürek

13. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı - eser eşlemesi yanlış yapılmıştır?
A) Kiralık Konak - Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Bir Kadın Düşmanı - Reşat Nuri Güntekin
C) Yalnızız - Peyami Safa
D) Tatarcık - Halide Edip Adıvar
E) Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil

14. Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler" olarak bilinen topluluk içinde ver almamıştır?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Enis Behiç Koryürek
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Emin Bülent Serdaroğlu
E) Halit Fahri Ozansoy

15. Aşağıdaki eserlerden hangisinin edebi türü ötekilerden farklıdır?
A) Huzur
B) Sodom ve Gomore
C) Fatih - Harbiye
D) Kalp Ağrısı
E) Göl Saatleri

16. Edebiyata 1921'de şiirle başladı. Daha soraki dönemlerde deneme, eleştiri, kitap tanıtımı ile ilgili yazılar yazdı. Genç kuşaklara edebiyatın tanıtılması ve sevdirilmesi yolunda çalıştı. Bu yazılarda alışılmış kalıp ve düşüncelere eleştiriler yöneltip yenilikçiliği savundu. Öznel eleştiri anlayışıyla dönemin belli başlı yapıtlarının çoğunu ele aldı. Devrik cümleli anlatıma ve Türkçe sözcüklerin kullanımına büyük önem verdi.
Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçımız kimdir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Nurullah Ataç
C) Fuat Köprülü
D) Falih Rıfkı Atay
E) Ahmet Haşim

17. Sanatçının Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul kentlerini konu alan denemelerini topladığı "Beş Şehir", yaşamın değişkenliği içinde Türk insanının, onun duyarlığının ve yaratıcılığının yansıtılmaya çalışıldığı bir eserdir.
Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Ahmet Muhip Dranas

18. Anadolu'da kurtuluş mücadelesinin yaşandığı bir dönemde................... adlı roman, bir coşku ve heyecan sağanağı olarak çıkagelir. Ayrılan sevgililerin zorlu serüvenlerden geçerek yeniden kavuşmaları şeklindeki geleneksel anlatım şemasını izleyen roman, içinde yol aldığı gerçekçi Anadolu tasviriyle genç ruhların idealizmini tutuşturmuş ve roman kahramanı Feride'nin şahsında bir "çağrı'ya dönüşmüştür.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yaban B) Sinekli Bakkal C) Çalıkuşu D) Akşam Güneşi E) Tatarcık

19. Edebiyatımızda fıkra, makale, gezi, anı yazılarıyla ün kazanmıştır. Kısa cümlelerden oluşan, yalın, canlı bir anlatımı vardır. Ulusal Kurtuluş hareketini savunarak Atatürk'ün yakınında bulunmuştur. Gezip gördüğü ülkeleri güçlü gözlemlerle yansıtan sanatçının Ateş ve Güneş, Zeytindağı adlı eserleri anı; Denizaşırı, Hind, Bizim Akdeniz adlı eserleri gezi türündedir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Falİh Rıfkı Atay
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Halide Edip Adıvar
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Refik Halit Karay

20. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin aruzla yazılmış şiirleri yoktur?
A) Tevfik Fikret
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Ahmet Haşim
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Mehmet Emin Yurdakul

21. 1946'da siyasal bir partinin düzenlediği şiir yarışmasında "Cebbaroğlu Mehemmed" şiiriyle ikincilik kazanınca ünlenmiştir. Garipçileri, eski toplumcu gerçekçileri eleştirmiş; barış, özgürlük, insan sevgisi, yalnızlık, umutsuzluk, aşk gibi temaları şiirinde işlemiş ve kendine özgü bir şiir anlayışı yaratmıştır. Halk şiirinin biçim özelliklerinden ve Divan şiirinden de yararlanmasını bilen sanatçı, şiirden başka roman, deneme, eleştiri türünde de eserler vermiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Attila İlhan
C) Cemal Süreya
D) Turgut Uyar
E) Edip Cansever

22. 1930'lu yıllarda ölçülü uyaklı şiirlerle edebiyata giren sanatçı asıl ününü "Göl insanları" adlı kitabında topladığı öyküleriyle kazanmıştır. O, köy edebiyatı çığırının ilk temsilcilerinden biridir. Sağırdere, Körduman, Rahmet Yolları Kesti... gibi romanlarında köyü ve köy insanını konu edinmiştir. Sonraki romanlarında tarihsel konuları da ele alıp işleyen sanatçı, "Yorgun Savaşçı"da Kurtuluş Savaşı'nı, "Devlet Ana"da Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş yıllarını anlatmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal
B) Kemal Bilbaşar
C) Talip Apaydın
D) Kemal Tahir
E) Tarık Buğra

23. "Bu romanı 'köy romanı' olarak yazmadım. Bir sosyal sorun attım ortaya. Entelektüellerle köylüler arasındaki uçurumu göstermek istedim. Roman kahramanımın yaşadığı mekanları çok dolaştım. Porsuk Çayı yöresindeki köyleri iyi bilirim. Romanın kahramanı Ahmet Celal aslında benim. Köylü ise oralarda gördüğüm, tanıdığım köylülerdir."
Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karabibik
B) Küçük Paşa
C) Yaban
D) Çalıkuşu
E) Bozkırdaki Çekirdek

24. Edebiyatımızda, İstiklâl Savaşı Halide Edip Adıvar'ın Yorgun Savaşçı, Yakup Kadri Ka                                                                                      I     
raosmanoğlu'nun Yaban.   Kemal Tahir'in AteştenGömlek. Tarık Buğra'nın
KüçükAğa.                 II                                     III           
    IV
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler adlı romanlarında işlenmiştir.
                                               V
Bu parçadaki bilgi yanlışlığı numaralan­mış kısımların hangilerinin yer değiştirmesiyle giderilebilir?
A) I. ve II.     B) I. ve III.     C) II. ve V.      D) III. ve IV.      E) IV. ve V.

25. Cumhuriyet döneminin usta şairlerinden olan sanatçı, milli ruh ve geleneksel kahramanlığımızı düşünce yönünden zenginleştirerek duygulu bir dille işlemiştir. Edebiyatımızda "Bayrak Şairi" olarak da tanınan sanatçı, Divan şiirinin nazım biçimlerinden olan rubaiye yeni bir anlam ve söyleyiş biçimi kazandırmıştır. Hem şiir hem düzyazı alanında eserler veren sanatçının Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Kökler ve Dallar, Dualar ve Aminler adlı eserleri ünlüdür.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arif Nihat Asya
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Orhan Şaik Gökyay

26. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin şiirlerinde Divan edebiyatından, Halk şiirinden ve mitolojiden etkilenmeler görülür?
A) Cahit Külebi
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ziya Osman Saba
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Behçet Necatigil

27. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, tiyatro türündeki eserlerinde tarihsel konuları işlemiştir ?
A) Refik Erduran
B) Ahmet Muhip Dranas
C) Necati Cumalı
D) Turan Oflazoğlu
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

28. Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait aşağıdaki eserlerden hangisinin edebiyat türü ötekilerden farklıdır ?
A) Huzur
B) Sahnenin Dışındakiler
C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
D) Mahur Beste
E) Beş Şehir

29. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşaleciler olarak adlandırılan grupta yer almaz?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Ziya Osman Saba
C) Cevdet Kudret Solok
D) Yaşar Nabi Nayır
E) Kenan Hulusi Koray

30. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?

A)  Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir.
B)   Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre  tasvirleri gerçekçidir.
C)   Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır.
D)   Vezinsiz, kafiyesiz  şiirler yazılmıştır.
E)   Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.

Cevap Anahtarı: 1)C 2)C 3)B 4)A 5)E 6)C 7)B A 9)B 10)A 11)C 12)D 13)A 14)D 15)E 16)B 17)C 18)C 19)A 20)E 21)B 22)D 23)C 24)B 25)A 26)E 27)D 28)E 29)A 30)D (Devamı dosyada

Bugün 49918 ziyaretçi (67989 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=