TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5 TEST6 TEST7TEST8 TEST9TEST10
edebi sanatlar islamiyet öncesi halk edebiyatı tanzimat edebiyatı milli edebiyat cumhuriyet dönemi edebi
akımlar
Türk yazarlar Batı yazarları


     Ana Sayfa
     sitemiz hakkinda
     halk edebiyati1
     halk edebiyati2
     halk edebiyati3
     divan 1
     divan2
     tanzimat1
     tanzimat2
     servet-i fünun1
     yunan edebiyatı
     günün sorusu
     bati akimlari
     milli edebiyat
     cumhuriyet
     test cözün
     => milli edb. test
     => servet-i fünun test
     => batı akımları test
     => islamiyet ön. test
     => divan test
     => tanzimant test
     => halk edb. test
     => Yazı türleri testi
     => cumhuriyet testi
     anket
     video
     roman özetleri
     Yeni sayfanın başlığıöss edebiyat - divan test


DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ

 

 

BİRİNCİ SORU HATADAN DOLAYI İPTAL EDİLDİ 

2

 

I. Özellikle  aşk, güzellik, ve içki konusunda yazılır.

II. Beyit sayısı 5 ile 9  arasında değişir.

III. Uyak düzeni, aa – bb – cc – dd -… şeklindedir.

IV. İlk beyitine matla, son beyitine makta denir.

V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır.

 Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?

 A)III. ve V   B) III. ve IV   C) III ve V   D) II ve IV  E) II. ve IIII

 

 3

*   Dil-i pürhun elem-i hercin ile cuş edeli

     Çeşme-i çeşmin akan suları dem gibi gelir.

 

 *  Cennet cennet dedikleri 

     Birkaç köşkle birkaç huri

     İsteyene sen ver onu

     Bana seni gerek seni

Yukarıdaki şiir parçaları iki farklı yüzyılda yaşayan iki farklı şaire aittir.

I. Her ikisi de sade bir dille söylenmiştir. 

II.Her ikisi de halk edebiyatına aittir.

III. İkisi de farklı ölçülerle söylenmiştir.

IV. Uyak örgüsü aynıdır.

V. Şairler birbirinden etkilenmişlerdir.

Bu şiir parçaları için yukarıda numaralanmış yargılardan hangisi söylenebilir?       

A) V                       B) IV                      C) III                      D) II                       E) I

 

 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sana kimisi canım kimisi cananım deyü söyler

Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir?

Yukarıdaki beyit için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 

A) Mesneviden alınmış bir beyittir.

B) Kasidenin dua bölümünden alınmıştır.

C) Herhangi bir gazelin makta (son) beyitidir.

D) Gazelin matla (ilk) beyiti değildir.

E) Mersiyeden alınmış bir beyittir.

 

 

 

5

 I. O temayül o tegafül o eda

   O tebessüm o tekellüm o sada

 II. Kamet-i naziki bir ince fidan

     Arızı hem sıfatı berg-i hazan

 III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel

    Tab’-ı insana nice vere halel

 IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni

  Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır.

 V. Çünki yar ağyar ile dem-sazdır

 Bana günde bin kez ölmek azdır.

Yukarıdaki beyitlerden hangisi bir “mesneviden” alınmış olamaz?

 A)   I     B) II       C) III        D) IV            E)  V

 

 

6)

 I.  Bir elinde gül bir elinde cam geldin sakiya

    Kangısın alsam gülü yahud ki camı ya seni

 

II. Bir nazenin fitne tevellüd eder müdam

  Mecliste duht-ı rezle o büt hem-dem olmasın

 

III. Tuti-i mucize-guyem ne desem laf değül

 Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değül

 

IV. Ben bu haletel tenezzül mü ederim şiire

 Neyleyim kurtulamam tab’-ı heves-nakimden

 

V.  Ben kulun layık değüldür valsına amma yine

 İltifatun arzu-mend-i visal eyler beni

Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin matla (ilk) bölümünden alınmıştır?

 A)   I         B) II          C) III           D) IV            E)  V

 

 

 

 

7

 I. Minnet hüdaya devlet-i dünya fena bulur

 

    Baki kalır sahife-i alemde adımız

 

II.Eşcar-ı bağ hırka-i tecride girdiler

 

    Bad-ı hazan çemende el aldı çenardan

 

III.Leyla ana verdi cümle rahtın

 

    Pak eyledi bergden dırahtın

 

IV.Heva ara’isi gül-zara çehre-güşa

 

     Bahar gülşene giydirdi hulle-i harda

 

V. Bir nice doyunca kanalım cam-ı murada

 

    Bir lahza komaz saki-i devran elimizde

 

Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin makta (son) bölümünden alınmış olabilir?

 

A)   I                  B) II            C) III           D) IV            E)  V

 

 

 

8

I. Teşbib: Bahar mevsiminin  ya da bayram günlerinin  tasvir edildiği birinci bölüme denir.

 

II.Girizgah: Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme denir.

 

III. Fahriye: Şairin sanatkarane bir üslupla kendini övdüğü bölüme denir.

 

IV. Tegazzül: Araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye denir.

 

V. Mehdiye: Kasidenin sunulduğu kişinin övgüsünün yapıldığı bölüme denir.

 

Yalnızca bu bilgilere dayanarak,

Bu arsada Baki nice üstada yetişti

Alemde bugün ana kimse yetişemez 

Baki’nin bu beyiti kasidenin yukarıdaki bölümlerinden hangisine örnek olabilir?

 

 

 

A)   I                  B) II            C) III           D) IV            E)  V

 

9

I. Mesnevi

 

II. Müstezat

 

III.Tuyuğ

 

IV. Kaside

 

V. Rubai

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

 A)I. ve V                  B) III. ve IV            C) III ve V      D) II ve IV     E) II. ve IIII

 

 

10

I. Tardiye

 

II. Şarkı

 

III.Tuyuğ

 

IV. Kaside

 

V. Müstezat

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında yalnızca Türklerin kullandığı nazım biçimlerindendir?

A)II ve V                  B) II. ve IV            C) I ve II      D) I ve IV     E) II. ve IIII

 
11 

I. Medhiye

 

II. Hicviye

 

III. Mersiye

 

IV. Semai

 

V. İlahi

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında kullanılan nazım türlerinden değildir?

A)IV ve V                  B) III. ve IV            C) I ve II      D) II ve IV     E) II. ve IIII

 

 

12

I. Siham-ı Kaza - Nedim

 

II. Leyla vü Mecnun – Baki

 

III.Garipname – Aşık Paşa

 

IV. Hüsn ü Aşk – Seyh Galip

 

V. Şikayetname – Fuzuli 

Yukarıdaki eser- şair eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? 

A)III ve V                  B) I. ve IV            C) I ve II      D) II ve V     E) I ve IIII

 

 13

I. Şarkı 

II. Murabba

III.Müstezat

IV. Kaside

V. Rubai

Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında dörtlüklerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

 A)II. ve V   B) III. ve IV     C) III ve V   D) I ve IV    E) II. ve IIII

 

14 

I. Her beyitin dizeleri kendi arasında uyaklıdır.

II. Din, tasavvuf, kahramanlık, aşk… gibi konular işlenir.

III. Beyit sayısı sınırlı değildir. Uzun ve manzum öyküdür.

IV.Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.

 Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Gazel            B) Müstezat           C) Mesnevi              D) Kaside       E) Müsemmen

 

15 Ölüm veya eleştiri konularında yazılır. Bu nazım türünde bent sayısı 7 ile 12 arasında değişir.Her bent 7 ile 10 beyit arasında değişebilir. Baki’nin, Kanuni’nin ölümü üzerine yazdığı “Kanuni Mersiyesi” bu türde yazılmıştır.Ziya Paşa’nın bu nazım şekliyle yazdığı şiirleri edebiyatımızda çok ünlüdür.

 Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Murabba      B) Müstezat    C) Tuyuğ  D) Terkib-i Bent     E) Şarkı

 
16
Bent sayısı 2 ile 5 arasında değişir. Aşk ve güzellik konusunda özel bir ezgiyle söylenir. Türklere ait bu türü Nedim geliştirmiştir. Bentlerin sonunda nakarat adı verilen dize tekrarlanır.

 Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Şarkı   B) Murabba       C) Mesnevi            D) Kaside       E) Gazel

 

17

 I. Hece ölçüsü kullanılması.

II. İlk iki dizenin doldurma olması.

III. Hep tunç uyak kullanılması.

IV. Tek dörtlükten oluşması

V. Anonim olması

 Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri “mani” ile “rubai”nin ortak özelliğidir?

 

A)II ve V   B) Yalnız I     C) Yalnız IV     D) III ve V     E) I ve III

 

18 

I. Nedim 

II. Baki 

III. Şeyh Galip

IV. Evliya Çelebi

V. Katip Çelebi

 Yukarıda verilen sanatçılardan hangisi ya da hangileri şiir türünde eserleriyle tanınmamıştır?

A)IV ve V   B) Yalnız I       C) Yalnız II     D) II ve V     E) I ve IV

 
19 (I) Divan şiirinde müstezat, gazelin dizelerine yarım dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir. (II) Nazire, usta kabul edilen bir şairin beğenilen bir şiirine benzetilerek yazılan şiirdir. (III) Hamse, bir şairin beş kasidesinin bir araya getirilmesiyle oluşan eserlere denir. (IV) Gazelin ilk beyitine matla, son beyitine makta denir. (V) Gazelin en güzel beyitine “beytü’l-gazel” denir.

 Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?

 A)   I                  B) II            C) III           D) IV            E)  V

 
20 

I. Tevhid

II. Fahriye

III. Hicviye

IV. Mersiye

V. Girizgah

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konusuna göre kaside çeşitlerinden değildir?

 A)I ve V        B) Yalnız II      C) Yalnız V    D) II ve V   E) II ve III

 

 

 cevapları görmek için karalayın

 

 Cevap Anahtarı:

1. C     2. A      3. C     4. D     5. D     6. C       7. A      8. C      9. C     10. E   11. A    12.  C    13. B     14. C     15. D    16. A      17. C    18. A   19. C    20. D

                                            ERCAN AKPINAR

Bugün 49783 ziyaretçi (67716 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=