TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5 TEST6 TEST7TEST8 TEST9TEST10
edebi sanatlar islamiyet öncesi halk edebiyatı tanzimat edebiyatı milli edebiyat cumhuriyet dönemi edebi
akımlar
Türk yazarlar Batı yazarları


     Ana Sayfa
     sitemiz hakkinda
     halk edebiyati1
     halk edebiyati2
     halk edebiyati3
     divan 1
     divan2
     tanzimat1
     tanzimat2
     servet-i fünun1
     yunan edebiyatı
     günün sorusu
     bati akimlari
     milli edebiyat
     cumhuriyet
     test cözün
     => milli edb. test
     => servet-i fünun test
     => batı akımları test
     => islamiyet ön. test
     => divan test
     => tanzimant test
     => halk edb. test
     => Yazı türleri testi
     => cumhuriyet testi
     anket
     video
     roman özetleri
     Yeni sayfanın başlığıöss edebiyat - halk edb. test


HALK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ

 

 

 

1) 

I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür.

II. Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir.

III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir.

IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.

V. Yalnızca aşk üzerine söylenir.

Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) I ve IV     B) II ve IV    C) I ve II    D) I ve III  E) IV ve V

 

2)

… şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır. Genellikle 11’li hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk, savaş, kahramanlık konuları işlenir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

       A) Semai      B) Türkü      C) Ninni      D) Tekerleme   E) İlahi

 

3)

 

I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.

II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.

III. 11’li hece ölçüsüyle yazılır.

IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.

V. Söyleyeni belli değildir.

Yukarıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

     A) I           B) II            C) III            D) IV           E) V

 

 

4)

 

I. Devriye

II. İlahi

III. Semai

IV. Nutuk

V. Koşma

Yukarıdakilerden hangileri Tasavvuf (Tekke) edebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz?

     A) III ve V       B) I ve IV        C) I ve II             D) II ve III       E) IV ve V

 

5)

 

Allah ve din sevgisi işlenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Yunus Emre’nin yazdığı bu tür şiirler günümüzde de söylenmektedir.

Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Kaside        B) Şathiye        C) Semai         D) İlahi            E) Nutuk

 

 

 

6

Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

    A) Hicviye-güzelleme   B) Güzelleme-koçaklama           C) Taşlama - şarkı   

                                 D) Taşlama-güzelleme           E) Taşlama-gazel

 

7)

 

I. Mani

II. Hikmet

III. Ninni

IV. Tekerleme

V. Türkü

Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

 A) I                 B) II                C) III               D) IV               E) V

 

8)

 

Çukurova bayramlığın giyerken

Çıplaklığın üzerinden soyarken

Şubat ayı kış yelini koğarken

Cennet demek sana yakışır dağlar

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?

    A) Koçaklama          B) Güzelleme     C) Ağıt D) Devriye       E) Taşlama

 

9

 

Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor

Ehli fukaranın yüzü gülmüyor

Aşık Ruhsat dediğini bilmiyor

Yazı belli değil hat belli değil

Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir?

    A) Şathiye        B) Koçaklama             C) Ağıt                        D) Taşlama      E) Güzelleme

 

 10.Aşağıdakilerden hangisi türküler için söylenemez?

A) Özel bir ezgisi vardır.

B) Hece ve aruz ölçüsü ile yazılabilir.

C) Anonim halk edebiyatı nazım şeklidir.

D) Aşk, kahramanlık, gurbet konularında yazılabilir.

E) Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir.

 

11)Aşağıdakilerden hangisinde aşık edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?

 A) mani-koşma-varsağı                      B) koşma-ninni-türkü

 C) türkü-semai-koşma                        D) varsağı-koşma-semai

 E) ilahi-türkü-koşma

 

12)Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf  (tekke) edebiyatı nazım şekilleri birlikte verilmiştir?

A) ilahi-nutuk-ağıt

B) nefes-koşma-devriye

C) şathiye-ilahi-devriye

D) nutuk-destan-na’at

E) hikmet-mani-nefes

 

13)

Le beni eyle beni

Elekten ele beni

Alacaksan al artık

Düşürme dile beni

Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Ağıt            B)Koşma         C) Varsağı       D) Mani                       E) İlahi

 

 

14-Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?

A) Karacaoğlan – Yunus Emre

B) Yunus Emre – Mevlana

C) Dadaloğlu – Karacaoğlan

D) Mevlana – Dadaloğlu

E) Hacı Bektaş- ı Veli – Dadaloğlu

 

15)

 

* Maniler tek dörtlükten oluşur

* İlk iki dize uyağı doldurmak  ya da düşünceye giriş yapmak için söylenir. Temel düşünce son dizededir.

* Uyak düzeni aaxa’dır.

Yalnızca bu bilgilerden yola çıkılarak,

I. Hey birince birince

II. Bir incecik ter bürür

III. Kaşık saldım pirince

IV. Yar kapıdan girince

dizeleriyle mani oluşturulmak istenirse dizelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

   A) II-I-III-IV   B) IV-III-II-I  C) I-II-III-IV  D) I-III-II-IV    E) III-II-I-IV

 

16)

Kıldan köprü yaratmışsın

Gelsin kullar geçsin deyü

Hele biz şöyle duralım

Yiğit isen sen geç ey Tanrı

Yukarıdaki dörtlük Tanrı ile şakalaşır, konuşur gibi söylenmiş bir tekke edebiyatı nazım şeklidir.

Bu nazım şekline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İlahi            B) Nutuk         C) Şathiye        D) Nefes          E) Devriye

 

 Cevap C

 

17)

 

Yunus okur diller ile

Ol kumru bülbüller ile

Hakk’ı seven kullar ile

Çağırayım Mevla’m seni

Yukarıdaki  dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 A) İlahi                        B) Şathiye        C) Ağıt            D) Nefes          E) Devriye

 

 

 18)

      Tarikat şeyhlerinin tarikata yeni giren kişileri aydınlatmak için söylediği şiirlere ……          denir. Güney Anadolu Türkmenleri arasında Varsak boyunun özel bir ezgiyle söylediği türkülerden gelişmiş nazım şekline …… denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

       A) ilahi-varsağı             B) varsağı-nutuk                      C) nutuk-varsağı

                             D) nutuk-ilahi               E) nutuk-nefes

 

 19)

I.   Uyak örgüsü

II.  Konuları

III. Hece ölçüsü

IV. Dörtlük sayısı

V.  Anonim olması

Yukarıdakilerden hangisi koşma ile türkünün benzer özelliklerinden biri olamaz? 

     A) V            B) IV               C) III               D) II                E) I

 

20)

I. Koşma

II. Türkü

III. Şarkı

IV. Tuyuğ

V. Nefes

Yukarıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden değildir?

 A) III ve IV     B) II ve IV       C) II ve III             D) III ve V       E) IV ve V

 

 

 

cevap anahtarı 

 

1e 2b 3e 4a 5d 6d 7b 8b 9d 10b 11d 12c 13d 14c 15d 16c 17a 18c 19a 20a

                                                 ERCAN AKPINAR

Bugün 49783 ziyaretçi (67728 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=