TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5 TEST6 TEST7TEST8 TEST9TEST10
edebi sanatlar islamiyet öncesi halk edebiyatı tanzimat edebiyatı milli edebiyat cumhuriyet dönemi edebi
akımlar
Türk yazarlar Batı yazarları


     Ana Sayfa
     sitemiz hakkinda
     halk edebiyati1
     halk edebiyati2
     halk edebiyati3
     divan 1
     divan2
     tanzimat1
     tanzimat2
     servet-i fünun1
     yunan edebiyatı
     günün sorusu
     bati akimlari
     milli edebiyat
     cumhuriyet
     test cözün
     => milli edb. test
     => servet-i fünun test
     => batı akımları test
     => islamiyet ön. test
     => divan test
     => tanzimant test
     => halk edb. test
     => Yazı türleri testi
     => cumhuriyet testi
     anket
     video
     roman özetleri
     Yeni sayfanın başlığıöss edebiyat - islamiyet ön. test


İlk Devir (İslamiyet Öncesi ) Türk Edebiyatı

 

S1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?

  

A)  Oğuz Kağan Destanı                   B)  Bozkurt Destanı   

 

C)  Türeyiş Destanı                           D)  Timur Destanı         

 

E)  Alp Er Tunga Destanı

 

            

 

S2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

 

A)  Ürünler anonimdir.

 

B)  Dil, yabancı etkilerden uzaktır.

 

C)  Genellikle yarım kafiye kullanılır.

 

D)  Ölçü, hece ölçüsüdür.

 

E)  Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir.

 

          

 

S3. Aşağıdakilerden hangisi,  “ağıt” ın  İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır?

 

A)  Sav      B) Koşuk   C) Sagu     D) Destan   E) Mersiye

 

 

 

S4. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?

 

A)  Kaybolmuş Cennet   

 

B)  Alp Er Tunga

 

C)  Göç

 

D)  Manas

 

E)  Battal Gazi Destanı

 

 

 

S5. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı’nın özelliklerinden biri değildir?

 

A)  Sadece hece ölçüsü kullanılır.

 

B)  Konu olarak ilahi aşk işlenir.

 

C)  Nazım birimi genellikle dörtlüktür.

 

D)  Dil halkın anlayabileceği tarzdadır.

 

E)  Bazı tekkelerde şiirler, musiki eşliğinde söylenmiştir.

 

       

 

S6.               Alp Er  Tunga öldi mü

 

                    Issız ajun kaldı mı

 

                    Ödlek öcün aldı mı

 

                    İmdi yürek yırtılır

 

Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 

A) Sagu    B) Sav   C) Destan   D) Koşuk   E) Koşma

 

 

 

S7.  “Türkçenin Arapçadan geri kalır bir dil olmadığını hatta Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş ve Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla bu eseri yazmıştır.”  

Bu parçada bahsedilen sanatçı ve onun eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A)  Ali Şir Nevai – Muhakemetü’l – Lügateyn

 

B)  Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig

 

C)  Ahmet Yesevi – Divanı Hikmet

 

D)  Kaşgarlı Mahmut – Divanı Lügati’t Türk     

 

E)  Edip Ahmet Yükneki – Atebetü’l Hakayık

 

      

 

S8. “Eski Türk tarihine ait ilk yazılı belgelerimizdir. Devleti yönetenlerin ağzından yazılmıştır. Göktürk Devleti’nin ikinci dönemini aydınlatır.”

Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Muhakemetü’l – Lügateyn

 

B)  Atebetü’l Hakayık

 

C)  Orhun Yazıtları

 

D)  Atebetü’l Hakayık

 

E)  Divanı Hikmet

 

 

 

9. Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A)  Dede Korkut Hikayeleri, destan geleneğinden halk

 

      öykücülüğüne geçişin ilk izlerini taşır.

 

B)  Manas Destanı Kırgızlara aittir.

 

C)  Türkü, mani, koşma, destan anonim ürünlerdir.

 

D)  Halk edebiyatında nazım birimi dörtlüktür.

 

E)  Divan şiirinde bireysel konulara daha çok yer verilir.

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri’ne  ait bir özellik değildir?

A)  Hikayeler, yarı destanımsı bir özellik taşır.

 

B)  On iki hikayeden oluşur.

 

C)  Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir.

 

D)  Genelde Oğuz Türkmenlerinin iç ve dış savaşlarını

 anlatır.

 

E)  Bu hikayelerin tamamı nazımla yazılmıştır.

11. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

 

A)  Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 

B)  Dil, halkın anlayabileceği tarzdadır.

 

C)  Kalıplaşmış sözler  (mazmunlar) çokça kullanılır.

 

D)  Parça güzelliğine önem verilir.

 

E)  Gazel, kaside, mesnevi en çok kullanılan nazım

 

      biçimidir.

 

 

 

12.  Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

 

A)  Gılgamış – Kalevala – İlahi Komedya 

 

B)  İliada ve Odysseia -  Manas – Üç Şehitler Destanı

 

C)  Çılgın Orlando – Mahabarata – Cid

 

D)  Şehname – Şinto – Gılgamış

 

E)  Aeneis – Ramayana – Ergenekon

 

 

 

13.  Aşağıdakilerden hangisinde Aşık  edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

 

A)  Koşma – türkü – murabba

 

B)  Ninni – bilmece – gazel

 

C)  Koşma – semai – varsağı

 

D)  Tercihi bent – masal – mani

 

E)  Devriye – nefes – koşma

 

 

 

14.  Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

 

A)  Şu Destanı              B) Manas Destanı         C) Şehname

 

D)  Göç Destanı            E) Türeyiş Destanı

 

 

 

15. “Sagu” nun Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıda - kilerden hangisidir

A)Sagu    B)Mesnevi    C)Gazel    D)Mersiye    E)Murabba

 

 

 

16. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin ilk beyti olabilir?

 

A)           Fuzuli buldu genc-i afiyet meyhane küncinde

 

                Mübarek mülkdür ol mülk viran olmasın ya Rab

 

B)           Dimen kim adli yok ya zulmü çok her hal ile olsa

 

               Gönül tahtına andan gayrı sultan olmasın ya Rab

 

C)           Benim tek hiç kim zar u perişan olmasın ya Rab

 

               Esir-i derd-i aşk u dağ-ı hicran olmasın ya Rab

 

D)          Demadem cevrlerdir çektiğim bi-rahm bütlerden

 

               Bu kafirler esiri bir müselman olmasın ya Rab

 

E)           Görüp endişe-i katlimde ol mahı budur derdim

 

               Ki  bu endişeden ol meh peşiman olmasın ya Rab

 

 

 

17.  1069 yılında Yusuf Has Hacip tarafından doğu Türkçesiyle yazılmıştır.Eserde öğütler semboller aracılığıyla verilmiştir. Eser, didaktik bir eserdir.

Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Kutadgu Bilig   

 

B)  Divanı Lügati’t Türk  

 

C)  Divanı Hikmet

 

D)  Atebetü’l Hakayık

 

E)  Göktürk Yazıtları

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden değildir.

A)  Destan     B)  Sav   C) Sagu    D) Koşuk   E) Mesnevi

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI: 1) E   2) E   3) C   4) A   5) A  6) A

 

7) D   8) C   9) C   10) E   11) B   12) D   13) C  14) B       15) D   16) C  17) B    18) E

 

Bugün 49783 ziyaretçi (67746 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=